Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć o badaniach ankietowych.

 

Procesy badawcze pozwalają na przebadanie danego zjawiska, a to oznacza wskazanie przyczyn wystąpienia danej sytuacji, określenia aktualnej pozycji oraz zdefiniowania prognoz wraz z udzieleniem rekomendacji. Podejmując się badań ankietowych warto pamiętać, że ze względu na technikę wypełniania kwestionariusza, wyróżnia się:

 1. badania tradycyjne – badanie przeprowadzane z wykorzystaniem papierowego kwestionariusza, polega na przeprowadzeniu wywiadu twarzą w twarz;
 2. badania elektroniczne – kwestionariusz może być przesyłany pocztą elektroniczną bądź zamieszczony na stronie internetowej lub panelu badawczym.

 

I Metody badawcze

Ze względu na rozmaite narzędzia służące do przeprowadzania badań, wyodrębnia się:

 • wywiady realizowane z wykorzystaniem urządzeń mobilnych– CAPI;
 • wywiady realizowane w formie rozmowy telefonicznej ze wspomaganiem komputerowym– CATI;
 • ankietyzację online, kiedy całe badanie przeprowadzone jest z wykorzystaniem Internetu– CAWI;
 • wywiady przeprowadzane na podstawie papierowego kwestionariusza– PAPI.

Wielość metod badawczych pozwala na wybranie takiej metody, która pozwoli wydobyć w procesie badawczym wszystkie potrzebne informacje w odpowiedzi na postawiony cel badawczy.

 

II Przykładowe efekty procesu badawczego

Pozyskane wyniki badań pozwalają na efektywne podejmowanie działań rozwojowych, a także projektowanie kolejnych strategii. Ponadto badania takie:

 • pomagają tworzyć kreatywne rozwiązania;
 • pozwalają zapoznać się z opiniami odbiorców czy pracowników;
 • umożliwiają racjonalne zarządzanie posiadanymi zasobami;
 • pobudzają do dalszego rozwoju w oparciu o dotychczas przeprowadzane działania i osiągane sukcesy.

Badanie takie pozwalają także wskazać obszary, który powinny ulec zmianie, a także zdefiniować najsłabsze i najmocniejsze strony dotychczasowych działań.

 

III Funkcje pytań w procesach badawczych

Dobierając metodę badawczą, należy zwrócić uwagę na pytania, które zostają zawarte w kwestionariuszu. Aby badania ankietowe przyniosły pożądane efekty, należy przede wszystkim dobrze zdefiniować cel badania, a następnie zbudować skuteczny kwestionariusz. Pytania zawarte w badaniu dzieli się:

 • pytania wprowadzające – mają na celu przygotowanie respondenta do zagadnień przedstawionych w kwestionariuszu, a przy tym orientują się na zebraniu informacji o respondencie, które ułatwią interpretację badań;
 • pytania filtrujące (selekcyjne) – mają na celu wyeliminowanie z badania osób, które nie spełniają warunków założonych przez badaczy;
 • pytania buforowe – są to pytania, które nie orientują się wokół głównego problemu badawczego, lecz umożliwiają płynne przejście między poszczególnymi blokami tematycznymi;
 • pytania kontrolne (sprawdzające) – mają na celu sprawdzenie prawdomówności respondenta, polegają one na zapytaniu się o tę samą rzecz, lecz w innej formie.

 

badania CATI
catisystem.pl
Copyright © 2018 BioStat
Polityka prywatności | Cookies