Tag: badania CATI (2)

Ilościowe metody badawcze - CATI

O ilościowych metodach badawczych

Wybranie odpowiedniej metody badawczej związane jest także z dobraniem odpowiedniej drogi dotarcia do odbiorców badania. Jednak najpierw taka grupa musi zostać właściwe określona, a więc należy wskazać jej unikalne cechy, które będą odpowiadać wybranemu narzędziu. W procesie badawczym może skorzystać z takich metod jak PAPI, CATI, CAWI, CAPI. Każda z nich ma swój niepowtarzalny charakter, który będzie odpowiadał różnym wymaganiom.

Badanie o charakterze telefonicznym

W związku z przywołanymi metodami można powiedzieć, iż odwołują się one także do takich dróg kontaktu jak: wywiad bezpośredni, telefoniczny, online. Każdy z tych typów ma swoje plusy i minusy. Przy czym wszystkie z nich przynależą do metod ilościowych, co oznacza, że ujmują one badane zagadnienie w sposób liczbowy, odpowiadając na pytanie ile. I tak na przykład CATI:

 • jest formą telefonicznego kontaktu z klientem;
 • umożliwia zapisywanie prowadzonych rozmów;
 • pozwala na dostosowanie formy ankiety do konkretnych potrzeb.

Ankieta, która podparta jest systemem

Computer Assisted Telephone Interview czuwa nad logicznym przeprowadzeniem rozmowy z ankietowanym, a przy tym blokuje możliwość przejść do kolejnych pytań bez podania wcześniejszych odpowiedzi. W samej formie ankiety możliwe jest stosowanie:

 • pytań zamkniętych, otwartych;
 • pól jedno- i wielokrotnego wyboru;
 • rankingów;
 • modułu baz;
 • funkcję czarnych list.

Kontakt dobrany do grupy badania

Badania CAPI są formą wywiadu przeprowadzanego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Dane pozyskuje ankieter, który wprowadza odpowiedzi ankietowanego do systemu. Plusem zarówno metody CAPI, jak i CAWI jest możliwość wykorzystania w badaniu materiałów graficznych oraz audiowizualnych. Dzięki temu, iż pozyskane dane wprowadzane są bezpośrednio do systemu skraca się czas analizowania pozyskanych danych. Wspomniana już metoda CAWI w przeciwieństwie do CAPI i CATI nie nawiązuje werbalnego kontaktu z ankietowym, ale:

 • pozwala na zachowanie anonimowości ankietowanego;
 • zachowuje pełnię komfortu ankietowanego;
 • pozyskuje wszelkie dane drogą internetową.

Sposób na wiarygodny wynik badania

Jako że każda z tych metod korzysta z innych dróg dotarcia do odbiorcy to jednocześnie każde z nich będzie odpowiadało różnym grupom odbiorców. Z pewnością badanie, które odnosiłoby się w swoim zagadnieniu do osób starszych przyniosłoby lepsze efekty gdyby było przeprowadzane metodę telefoniczną CATI niż online, CAWI. Różnorodność metod pozwala na skuteczne przeprowadzenie badania, ale jednocześnie stanowi wyzwanie w kwestii doboru właściwego narzędzia.


Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć o badaniach ankietowych

Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć o badaniach ankietowych.

 

Procesy badawcze pozwalają na przebadanie danego zjawiska, a to oznacza wskazanie przyczyn wystąpienia danej sytuacji, określenia aktualnej pozycji oraz zdefiniowania prognoz wraz z udzieleniem rekomendacji. Podejmując się badań ankietowych warto pamiętać, że ze względu na technikę wypełniania kwestionariusza, wyróżnia się:

 1. badania tradycyjne – badanie przeprowadzane z wykorzystaniem papierowego kwestionariusza, polega na przeprowadzeniu wywiadu twarzą w twarz;
 2. badania elektroniczne – kwestionariusz może być przesyłany pocztą elektroniczną bądź zamieszczony na stronie internetowej lub panelu badawczym.

 

I Metody badawcze

Ze względu na rozmaite narzędzia służące do przeprowadzania badań, wyodrębnia się:

 • wywiady realizowane z wykorzystaniem urządzeń mobilnych– CAPI;
 • wywiady realizowane w formie rozmowy telefonicznej ze wspomaganiem komputerowym– CATI;
 • ankietyzację online, kiedy całe badanie przeprowadzone jest z wykorzystaniem Internetu– CAWI;
 • wywiady przeprowadzane na podstawie papierowego kwestionariusza– PAPI.

Wielość metod badawczych pozwala na wybranie takiej metody, która pozwoli wydobyć w procesie badawczym wszystkie potrzebne informacje w odpowiedzi na postawiony cel badawczy.

 

II Przykładowe efekty procesu badawczego

Pozyskane wyniki badań pozwalają na efektywne podejmowanie działań rozwojowych, a także projektowanie kolejnych strategii. Ponadto badania takie:

 • pomagają tworzyć kreatywne rozwiązania;
 • pozwalają zapoznać się z opiniami odbiorców czy pracowników;
 • umożliwiają racjonalne zarządzanie posiadanymi zasobami;
 • pobudzają do dalszego rozwoju w oparciu o dotychczas przeprowadzane działania i osiągane sukcesy.

Badanie takie pozwalają także wskazać obszary, który powinny ulec zmianie, a także zdefiniować najsłabsze i najmocniejsze strony dotychczasowych działań.

 

III Funkcje pytań w procesach badawczych

Dobierając metodę badawczą, należy zwrócić uwagę na pytania, które zostają zawarte w kwestionariuszu. Aby badania ankietowe przyniosły pożądane efekty, należy przede wszystkim dobrze zdefiniować cel badania, a następnie zbudować skuteczny kwestionariusz. Pytania zawarte w badaniu dzieli się:

 • pytania wprowadzające – mają na celu przygotowanie respondenta do zagadnień przedstawionych w kwestionariuszu, a przy tym orientują się na zebraniu informacji o respondencie, które ułatwią interpretację badań;
 • pytania filtrujące (selekcyjne) – mają na celu wyeliminowanie z badania osób, które nie spełniają warunków założonych przez badaczy;
 • pytania buforowe – są to pytania, które nie orientują się wokół głównego problemu badawczego, lecz umożliwiają płynne przejście między poszczególnymi blokami tematycznymi;
 • pytania kontrolne (sprawdzające) – mają na celu sprawdzenie prawdomówności respondenta, polegają one na zapytaniu się o tę samą rzecz, lecz w innej formie.